Bü­ro­lei­tung
Tief­bau
Hoch­bau
Se­kre­ta­riat
Lei­tung
Hoch­bau
Tief­bau
Se­kre­ta­riat

BÜROLEITUNG

Ar­chi­tek­tur- & In­ge­nieur­büro Schul­tes GmbH
Wolf­gang Schul­tes

Dip. Ing. (FH) - Ar­chi­tekt

Bü­ro­in­ha­ber

E: hochbau@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 0

Ma­ria Schul­tes

Buch­hal­tung

E: maria.schultes@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 0

Mi­chael Wag­ner

Staatl. Ge­prüf­ter Bau­tech­ni­ker Tief­bau

zer­ti­fi­zier­ter Ka­nal­sa­nie­rungs­be­ra­ter

Ab­tei­lungs­lei­ter Tief­bau

E: michael.wagner@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 0

Mat­thias Stelzl

Dipl.-Ing. (TU) Bau­in­ge­nieur­we­sen

Ab­tei­lungs­lei­ter Hoch­bau

E: matthias.stelzl@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 0

Ste­pha­nie Stelzl

Werks­stu­den­tin Ar­chi­tek­tur

E: stephanie-stelzl@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 0

FACHRICHTUNG TIEFBAU

All­ge­meine An­fra­gen per E-Mail an: tiefbau@aib-schultes.de
Mi­chael Bier­sack

Staatl. Ge­prüf­ter Bau­tech­ni­ker Tief­bau

Werks­stu­dent Bau­in­ge­nieur­we­sen

E: michael.biersack@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 39

Joa­chim Götz

Staatl. Ge­prüf­ter Bau­tech­ni­ker Tief­bau

E: joachim.goetz@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 35

Ka­rin Schraml

Bau­zeich­ne­rin

E: karin.schraml@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 36

Ste­fan Ab­riel

Bau­zeich­ner

     

zer­ti­fi­zier­ter Ka­nal­sa­nie­rungs­be­ra­ter

E: stefan.abriel@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 40

Ale­xej Rundau

Bau­zeich­ner

E: alexej.rundau@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 37

Marco Lehl

Bau­zeich­ner

E: marco.lehl@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 33

Lea Er­mer

Aus­zu­bil­dende zur Bau­zeich­ne­rin

E: lea.ermer@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 38

Ma­nuel Schug

Werks­stu­dent Bau­in­ge­nieur­we­sen

E: manuel.schug@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 41

FACHRICHTUNG HOCHBAU

All­ge­meine An­fra­gen per E-Mail an: hochbau@aib-schultes.de
Ni­cole Merkl

Bau­zeich­ne­rin

E: nicole.merkl@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 16

Ja­nine Sie­gel

Bau­zeich­ne­rin

E: janine.siegel@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 20

Se­lina Kell­ner

Bau­zeich­ne­rin

E: selina.kellner@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 19

Fran­ziska Hof­mann

Bau­zeich­ne­rin

E: franziska.hofmann@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 13

Jo­nas Ascherl

Bau­zeich­ner &

3D Vi­sua­li­sie­rung

E: jonas.ascherl@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 15

Kai Kennel

Aus­zu­bil­den­der zum Bau­zeich­ner

E: kai.kennel@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 18

Flo­rian Rei­chert

Aus­zu­bil­den­der zum Bau­zeich­ner

E: florian.reichert@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 14

SEKRETARIAT

Ar­chi­tek­tur- & In­ge­nieur­büro Schul­tes GmbH
Ni­cole Rod­ler

kauf­män­ni­sche An­ge­stellte

E: nicole.rodler@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 31

Su­sanne Geb­hard

kauf­män­ni­sche An­ge­stellte

E: susanne.gebhard@aib-schultes.de
T: 09641 – 93 19 20 32